2018-09-06

Załatwianie spraw, godziny pracy, przyjmowanie skarg i wniosków

Załatwianie spraw

Archiwum, jako urząd administracji publicznej, wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione kserokopie przechowywanych materiałów archiwalnych, na wniosek petenta. Podania mogą być składane w kancelarii Archiwum osobiście lub listownie.

Podania oraz wnioski są załatwiane, zgodnie z datą wpłynięcia do Archiwum, bez zbędnej zwłoki, chyba, że przedmiot wniosku wymaga przeprowadzenia szczegółowych poszukiwań w zasobie Archiwum, wtedy Petent jest informowany o przedłużeniu załatwiania sprawy. Dopuszczalny termin realizacji wniosku w sprawie skomplikowanej tj. wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, to 1 miesiąc od daty wniesienia podania. Pierwszeństwo w realizacji wniosków mają sprawy urzędowe tj. pisma innych urzędów administracji publicznej i samorządowej, administracji państwowej szczebla centralnego, wnioski indywidualnych osób, które prowadzą sprawy w trybie administracyjnym lub sądowym. Termin realizacji wniosków w sprawach nieurzędowych może ulec przedłużeniu, o czym wnioskodawca jest informowany.

W Archiwum Państwowym w Radomiu, zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, wymagana jest opłata skarbowa od następujących czynności urzędowych:

-     poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem

5 zł

-     sporządzenie odpisu dokumentu                        

17 zł

-     udzielenie pełnomocnictwa                                 

17 zł

Opłatę skarbową, zgodnie z w/w Ustawą, uiszcza się na rzecz Urzędu Miejskiego w Radomiu w kasie Urzędu, bądź wpłatą na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków

PKO S.A. II Oddz. Radom   52 1240 3259 1111 0010 1340 6544.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej  jest dołączany do wniosku złożonego w Archiwum i jest podstawą do wydania, odpowiednio:

-     uwierzytelnionej kserokopii

-     odpisu dokumentu

-     przeprowadzenia zlecanych czynności w związku ze złożonym pełnomocnictwem.

Jeżeli Petent żąda zwrotu dowodu wpłaty, Archiwum zwraca go, po odpowiednim opieczętowaniu i naniesieniu na nim właściwej adnotacji.
Opłatę skarbową reguluje się po otrzymaniu z Archiwum odpowiedniej informacji w związku ze złożonym przez Petenta podaniem, gdyż jak zaznaczono na wstępie, tylko niektóre czynności podlegają opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej, w myśl powoływanej Ustawy, są zwolnione m.in.:

-     sprawy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę

-     sprawy emerytalne i rentowe

-     sprawy wnoszone przez osoby korzystające z pomocy społecznej

-     sprawy wnoszone przez jednostki samorządu terytorialnego

-     sprawy wnoszone przez jednostki budżetowe.

 

 

Godziny pracy

 

Przyjęcia interesantów:               poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 16.00
                                

Pracownia naukowa czynna:

Wrzesień - czerwiec

Poniedziałek 8:30 - 18:00
Wtorek - czwartek 8:30 - 15:00
Piątek 8:30 - 13:30

Lipiec - sierpień

Poniedziałek - czwartek 8:30 - 15:00
Piątek 8:30 - 13:30

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Sposób i tryb rozpatrywania skarg i wniosków reguluje art. 227-247 kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku jeżeli zarządza tego wnoszący. Skargi i wnioski niezawierające nazwiska (nazwy oraz adresu wnoszącego) pozostawia się bez rozpoznania).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Archiwum Państwowe w Radomiu albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Archiwum Państwowe w Radomiu jest zobowiązane załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wniosek również powinien być załatwiony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku lub nie załatwienia wniosku w terminie służy prawo wniesienia skargi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się